EG typkontroll av pressar

När en tillverkare vid CE-märkningen av en press för kallbearbetning av metaller, definierade enligt maskindirektivets bilaga 4, och som inte följer harmoniserad standard, eller utan att tillämpa fullständig kvalitetssäkring – då gäller krav på EG-typkontroll. SMP är anmält organ och kan utföra EG-typkontroller inom detta område.

Syfte

SMP är ackrediterade av SWEDAC och har som anmält organ utfört EG-typkontroller inom området i 25 år. Vi deltar på EU-nivå i arbetet med att tolka och revidera harmoniserade standarder för pressar för kallbearbetning av metaller, och har därför omfattande kompetens inom området.

Det kan vara besvärligt att tolka om standardens krav är uppfyllda. Med oss som bollplank så minimerar ni risken att stöta på problem, beträffande CE-märkningen av era produkter, i Sverige eller övriga Europa. Krav på EG-typkontroll gäller de pressar där tillverkaren valt andra tekniska och säkerhetsmässiga lösningar än vad som framgår av den harmoniserade standarden, som av princip är rådgivande, eller när harmoniserad standard saknas. Maskindirektivet reglerar villkoren för EG-typkontroll under artikel 2, punkt 3 och 4.

Metod

Vid en EG-typkontroll bedömer vi om pressen, och den dokumentation som beskriver pressen, uppfyller kraven för CE-märkning. Vi besöker er på valfri plats och utför en inspektion av pressen.

Leveranser

Efter inspektionen upprättar vi en typkontrollrapport där vi anger vilka eventuella brister vi hittat på pressen och i dokumentationen. När samtliga brister är åtgärdade, erhåller ni ett intyg om EG-typkontroll, som anger att pressen är typgodkänd. Ni kan sedan CE-märka och utfärda en EG-försäkran om överensstämmelse.

 

Beställning

För ansökan om EG typkontroll maskiner, kontakta någon av personerna nedan för mer information.

Fakta

Tjänst

EG typkontroll av pressar, med manuell inläggning eller borttagning, för kallbearbetning av metaller.

Certifiering

CE-märkning / Anmält organ

Område

Certifiering

Leveranstid

Tid för genomförande av uppdrag enligt överenskommelse. Uppdraget avrapporteras inom tre veckor efter avslutad typkontroll.

Förberedelser

För att vi skall kunna utföra en EG-typkontroll krävs att pressen är komplett och körbar, samt att dokumentation enligt maskindirektivets bilaga 7 finns tillgängligt.

Kundservice