EG typkontroll av motorkedjesågar

Krav på EG-typkontroll i samband med CE-märkningen gäller om tillverkaren av en bärbar motorkedjesåg avsedd för trä, definierade enligt maskindirektivets bilaga 4, valt att inte fullt ut följa harmoniserad standard. SMP är ackrediterade att utföra EG-typkontroller inom detta område.

Syfte

SMP är ackrediterade av SWEDAC och har som anmält organ utfört EG-typkontroller inom området i 25 år. Vi deltar på EU-nivå i arbetet med att tolka och revidera harmoniserade standarder för bärbara motorkedjesågar för trä, och har därför omfattande kompetens inom området.

Krav på EG-typkontroll gäller för de motorkedjesågar där tillverkaren valt andra tekniska och säkerhetsmässiga lösningar än vad som framgår av den harmoniserade standarden, som i princip är rådgivande. De flesta tillverkare väljer låta EG-typkontrollera sina motorkedjesågar. Med SMP som bollplank så minimerar ni risken att stöta på problem, beträffande CE-märkningen, i Sverige eller övriga Europa.

Metod

Vid en EG-typkontroll bedömer vi om maskinen, och den dokumentation som beskriver maskinen, uppfyller kraven för CE-märkning. EG-typkontrollen sammanfattas i en rapport. Vanligen skickar tillverkaren motorkedjesågen till SMP för granskningar, som utöver EG-typkontroll, kan innehålla ett antal provningsmoment nödvändiga för att visa att sågen uppfyller alla krav. Kraven gäller för motorkedjesågar avsedda för skogsarbete eller trädbeskärning och oavsett drivkälla. Maskindirektivet reglerar villkoren för EG-typkontroll under artikel 2, punkt 3 och 4.

Leveranser

När samtliga krav är uppfyllda och eventuella brister är åtgärdade, erhåller ni en slutrapport och ett intyg om EG-typkontroll, som anger att maskinen är typgodkänd. Ni kan sedan CE-märka och utfärda en EG-försäkran om maskinens överensstämmelse.


Beställning

Kontakta någon av personerna nedan för mer information eller beställning

Fakta

Tjänst

EG typkontroll av motorkedjesågar, trädbeskärningssågar och stamkvistare för trä

Certifiering

CE-märkning / Anmält organ

Område

Certifiering

Standarder

EN ISO 11681-1:2011, EN ISO 11681-2:2011, EN ISO 11680-1:2011, EN ISO 11680-2:2011

Leveranstid

EG typkontrollrapport levereras inom tre veckor efter avslutad EG typkontroll. Vid godkänd EG typkontroll erhålls ett EG typkontrollintyg. Intyget är giltigt i fem år.

Förberedelser

För att vi skall kunna utföra en EG typkontroll krävs att motorsågen är komplett och körbar, samt dokumentation enligt direktivets bilaga 7.

Kundservice