EG-typkontroll av fordon för avfallshantering

Krav på EG-typkontroll i samband med CE-märkningen gäller om tillverkaren av manuellt lastad sopbilspåbyggnad med kompressionsmekanism, definierade enligt maskindirektivets bilaga 4, valt att inte fullt ut följa harmoniserad standard. SMP är ackrediterade att utföra EG-typkontroller inom detta område.

Syfte

SMP är ackrediterade av SWEDAC och har som anmält organ utfört EG-typkontroller inom området i 25 år. Vi deltar på EU nivå i arbetet med att tolka och revidera den harmoniserade standarden för baklastade avfallshanteringsfordon och har därför omfattande kompetens inom området.

Då Nordeuropeiska tillverkare ligger långt framme beträffande ergonomi, och nya tekniska lösningar, så är det svårt att till fullo följa den på EU-nivå harmoniserade tekniska standarden och då krävs i allmänhet hjälp av ett anmält organ. Med oss som anmält organ minimerar ni risken att stöta på problem, beträffande CE-märkningen av era produkter, i Sverige eller övriga Europa. Maskindirektivet reglerar villkoren för EG-typkontroll under artikel 2, punkt 3 och 4.

Metod

Vid en EG-typkontroll bedömer vi om maskinen, och den dokumentation som beskriver maskinen, uppfyller kraven för CE-märkning. Vi besöker er på valfri plats och utför en inspektion av maskinen.

Leveranser

När inspektionen av maskin och dokumentation är klar upprättas en typkontrollrapport där vi anger vilka eventuella brister vi hittat. När samtliga brister är åtgärdade, erhåller ni en slutrapport och ett intyg om EG-typkontroll, som anger att maskinen är typgodkänd. Ni kan sedan CE-märka och utfärda en EG-försäkran om maskinens överensstämmelse.


Beställning

För ansökan om EG typkontroll maskiner kontakta någon av personerna nedan för mer information

Fakta

Tjänst

EG-typkontroll av avfallshanteringsfordon (sopbilar) - manuellt lastade lastbilar med komprimeringsmekanism för insamling av hushållsopor

Certifiering

CE-märkning / Anmält organ

Område

Certifiering

Standarder

EN 1501-1:2011/A1:2015, Direktiv 2006/42/EG

Pris

Pris vid offertförfrågan

Leveranstid

Tid för genomförande av uppdrag enligt överenskommelse.

Förberedelser

För att vi skall kunna utföra en EG typkontroll krävs att maskinen är komplett och körbar, samt tillhörande teknisk dokumentationen enligt direktivets bilaga 7 finns tillgängligt.

Kundservice