Buller från utomhusutrustning enligt Bullerdirektivet 2000/14/EG

Direktiv 2000/14/EG om buller i miljön från utomhusutrustning, ställer krav på ett stort antal maskinslag och annan utrustning som anses kunna störa omgivningen. Vissa maskinslag har gränskrav som skall uppfyllas medan övriga omnämnda maskinslag har krav på att man deklarerar den garanterade ljudnivån.

Syfte

Tjänsten innebär att genomföra återkommande kontroller hos kund samt upprätta rapporter för certifikat enligt punkt 5 i bilaga VI till direktivet för utrustning som omfattas av bullergränsvärde. Underlaget sparas i minst 10 år.

Dessa ljudkrav ingår i villkoren för CE-märkning och involverar bedömning av tredje part, ett anmält organ, för de produkter där bullergräns är satt. Det ger även marknadstillträde i Europa.

Metod

Tjänsten innebär att SMP åtar sig att granska och godkänna ert underlag till bullermärkning. Vad underlaget ska innehålla framgår av direktivets bilagor 6 och 7.

SMP genomför återkommande kontroller med de intervall som krävs för att tillverkaren skall kunna CE-märka och leverera granskade produkter fortlöpande.

Minimera risktagandet genom att anlita en tredje part. SMPs specialister inspekterar såväl maskiner som teknisk dokumentation och utfärdar rapport om överensstämmelse med direktivet.

Leveranser

SMP utfärdar en rapport (certifikat) när underlaget kan godkännas. I bilaga 6, som anger villkoren för serietillverkade produkter, ingår dessutom uppföljningar av att senare tillverkade produkter också uppfyller underlaget och uppgifterna i certifikatet. Resultatet av uppföljningen sammanfattas i en rapport. Bilaga 7 anger villkor för enstaka (ej serietillverkade) produkter.


Anders Sandberg

Provningsledare

Beställning

Kontakta någon av personerna nedan för mer information eller beställning.

Fakta

Tjänst

Buller från utomhusutrustning enligt Bullerdirektivet, 2000/14/EG

Instrument

Ljudmätutrustning

Storhetsområde

Ljud och vibration

Certifiering

CE-märkning / Anmält organ

Område

Certifiering

Fältmätning

Tillgänglig

Standarder

EN 3744, ISO 11094, ISO 6395, ISO 6396

Pris

2023 års prissättning:

  • Årlig grundavgift: 55900 SEK
  • Avgift för varje rapport som utfärdas: 5000 SEK

Avgifterna för grundavgift och rapport uppräknas årligen med index enligt AKI för tjänstemän inom tillverkningsindustrin.

Leveranstid

Tid för genomförande av uppdrag enligt överenskommelse. Rapport skickas inom tre veckor från att SMP Maskinsäkerhet fått underlagen.

Förberedelser

Ta fram teknisk specifikation och provningsrapporter enligt direktivets krav i bilaga 6 eller 7.

Kundservice